Tuinontwerp Studio Brabant

Algemene voorwaarden – versie voorjaar 2013

Algemene Voorwaarden Tuinontwerp Studio Brabant

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten voor werkzaamheden en leveranties door Tuinontwerp Studio Brabant.

1.2        Het verlenen van een opdracht voor werkzaamheden en vervaardiging en/of levering van artikelen uit de webwinkel (bestelling) houdt tevens in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3        Tuinontwerp Studio Brabant behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Voor reeds lopende opdrachten blijven de Algemene Voorwaarden die op het moment van opdracht golden van kracht.

1.4        De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2: Begripsomschrijvingen

2.1        Opdrachtgever ofwel klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Tuinontwerp Studio Brabant opdracht verleent voor de in lid 2.3 bedoelde diensten en/of leveranties.

2.2        Opdrachtnemer: Tuinontwerp Studio Brabant aan wie door opdrachtgever opdracht is verleend en die deze opdracht heeft aanvaard.

2.3        Opdracht: de door de opdrachtgever verstrekte en door Tuinontwerp Studio Brabant aanvaarde opdracht voor het opstellen van een tuinontwerp en/of beplantingsplan, begeleiding van de tuinaanleg of vervaardiging en/of levering van tuinaccessoires uit de webwinkel van Tuinontwerp Studio Brabant(bestelling).

 

Artikel 3: Offertes

3.1        Offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

3.2        Wanneer de oorspronkelijke inhoud van de opdracht verandert kan de prijsopgave gewijzigd worden. Tuinontwerp Studio Brabant is niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs wanneer blijkt dat de opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan is afgesproken.

3.3        Er is geen verplichting tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.4        Kosten van derden worden doorberekend; dit geldt ook voor prijswijzigingen bij derden.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de opdracht

4.1        Opdrachten aan Tuinontwerp Studio Brabant kunnen uitsluitend tot stand komen onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

4.2        De opdracht voor diensten komt tot stand door wederzijdse ondertekening van de offerte waarin de overeengekomen werkzaamheden en prijs zijn vermeld.

4.3.       De opdracht voor vervaardiging en/of levering van artikelen (bestelling) komt tot stand op het moment dat Tuinontwerp Studio Brabant een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht/bestelling per e-mail heeft verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. Tuinontwerp Studio Brabant en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden.

 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1        Tuinontwerp Studio Brabant onderhoudt een vertrouwensrelatie met de opdrachtgever en gedraagt zich dienovereenkomstig. Zij treedt bij de uitvoering van de verstrekte opdracht op als gemachtigde van de opdrachtgever met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden hieromtrent is bepaald. Daarbij houdt Tuinontwerp Studio Brabant de opdrachtgever adequaat op de hoogte van haar verrichtingen.

5.2        De opdracht wordt door Tuinontwerp Studio Brabant uitgevoerd binnen de met de opdrachtgever overeengekomen tijd, dan wel binnen de tijd vereist voor enerzijds de vervulling van de opdracht en anderzijds rekening houdend met de belangen van de opdrachtgever, behoudens een tijdsoverschrijding die het gevolg is van omstandigheden die aan Tuinontwerp Studio Brabant redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend.

5.3        Indien Tuinontwerp Studio Brabant redelijkerwijs kan verlangen dat in verband met de aard van de opdracht de inschakeling van een deskundige op een ander vakgebied gewenst is, zal de opdrachtgever, in overleg met Tuinontwerp Studio Brabant, deze deskundige inschakelen dan wel Tuinontwerp Studio Brabant daartoe machtigen.

5.4        Bij de beoordeling van de vraag of Tuinontwerp Studio Brabant de opdracht op de juiste wijze heeft uitgevoerd, blijft de esthetische waarde van het geleverde plan buiten beschouwing.

 

Artikel 6: Verplichtingen van Tuinontwerp Studio Brabant

6.1        Het werk van Tuinontwerp Studio Brabant moet voldoen aan redelijkerwijs daaraan te stellen vaktechnische eisen en voorts aan de eisen als door de opdrachtgever gesteld. Als Tuinontwerp Studio Brabant deze eisen niet voor verwezenlijking vatbaar acht, is het haar plicht de opdrachtgever daarop te wijzen.

6.2        Tuinontwerp Studio Brabant onthoudt zich van publicatie over kennelijk vertrouwelijke en/of andere gegevens, welke haar bekend zijn geworden of daarvan kennis heeft gekregen in het kader van de uitoefening van haar beroep, tenzij een juiste uitvoering van de opdracht dit noodzakelijk maakt, dan wel Tuinontwerp Studio Brabant toestemming van de opdrachtgever heeft verkregen tot publicatie van de gegevens zoals genoemd.

 

Artikel 7: Werkzaamheden van Tuinontwerp Studio Brabant

7.1        Het opstellen van een tuinontwerp en/of beplantingsplan omvat de volgende werkzaamheden:

  1. Inventariseren van wensen en voorkeuren van de opdrachtgever conform de overeengekomen werkwijze in de door opdrachtgever gekozen websitemodule;
  2. Het maken van een ontwerp waarbij binnen de overeengekomen vergoeding één wijzigingsronde mogelijk is;
  3. Het maken van een definitief ontwerp;
  4. Het maken van een beplantingsplan waarbij binnen de overeengekomen vergoeding één wijzigingsronde mogelijk is;

Het behoort niet tot de taak van Tuinontwerp Studio Brabant zorg te dragen voor de benodigde overheidsgoedkeuringen ten behoeve van de uitvoering van het ontwerp.

7.2        Het ontwerp wordt geleverd als plattegrond tekening(en) op papier, en indien voor de uitvoering noodzakelijk aangevuld met detail- doorsnede-, aanzicht- of impressietekeningen.

7.3        Er kunnen geen rechten ontleend worden aan detailtekeningen en/of constructietekeningen, deze dienen te allen tijde te worden goedgekeurd door een onafhankelijk deskundige. Indien gewenst kan Tuinontwerp Studio Brabant hiervoor een deskundige benaderen.

7.4        Het beplantingsplan omvat een plattegrondtekening van de plantvakken met daarin een aanduiding van de plantensoorten en hun exacte locatie. De tekening gaat vergezeld van een plantenlijst. Op de plantenlijst staat vermeld de wetenschappelijke Latijnse naam, de eventuele Nederlandse naam, het aantal planten, bloeitijd, kleur en hoogte. De planten worden geselecteerd naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever en de standplaatseisen.

 

Artikel 8: Vergoedingen

8.1        De vergoeding van de werkzaamheden van Tuinontwerp Studio Brabant kan plaatsvinden op basis van een uurtarief, op basis van een overeengekomen totaalbedrag of op basis van een combinatie van beide.

8.2        Het uurtarief van Tuinontwerp Studio Brabant kan jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. De opdrachtgever wordt tijdig van tevoren in kennis gesteld van het gewijzigd uurtarief dat Tuinontwerp Studio Brabant in rekening zal brengen.

8.3        Indien na het tot stand komen van een overeenkomst aanvullende en/of bijkomende werkzaamheden door de opdrachtgever worden gevraagd of noodzakelijk blijken, dan meldt Tuinontwerp Studio Brabant de meerkosten daarvan tijdig vooraf aan de opdrachtgever.

 

Artikel 9: Declaraties en betalingen

9.1        Declaraties vinden plaats door middel van toezending van een factuur voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden. Bij opdrachten met een grotere omvang of langere duur kan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden overeengekomen om ook achteraf of tussentijds te factureren op basis van oplevering van deelproducten.

9.2        Bij vergoeding op basis van het uurtarief heeft Tuinontwerp Studio Brabant het recht maandelijks de vergoedingen met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te declareren.

9.3        Voor meerkosten als genoemd in art. 7.3 vindt declaratie plaats nadat de kosten zijn ontstaan of volgens tussen opdrachtgever en Tuinontwerp Studio Brabant overeengekomen termijn.

9.4        Tuinontwerp Studio Brabant is gehouden de opdrachtgever een overzichtelijke factuur te verstrekken met daarin een specificatie van de gefactureerde werkzaamheden.

9.5        Betaling van al hetgeen aan Tuinontwerp Studio Brabant verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rente verschuldigd is ter hoogte van het als dan geldende wettelijke rentepercentage met ingang van de vervaldag.

9.6        De opdrachtgever is niet bevoegd op de facturen van Tuinontwerp Studio Brabant enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering uit welke hoofde dan ook.

9.7        Alle door Tuinontwerp Studio Brabant gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1     Indien Tuinontwerp Studio Brabant aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2     Tuinontwerp Studio Brabant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tuinontwerp Studio Brabant is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10.3         Voorts is aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten voor:

  1. Door derden ontworpen plannen of plandelen, tenzij deze derden aantoonbaar voor rekening en risico van Tuinontwerp Studio Brabant werkzaam zijn.
  2. Schade voortvloeiend uit handelen of nalaten van aannemers/ leveranciers.
  3. Schade aan kabels en leidingen.
  4. Correcties op metingen in het terrein, welke gevolgen hebben voor de uitvoering van het ontwerp en/of beplantingsplan.
  5. Het niet aanslaan van beplanting.
  6. Schade aan roerende en onroerende goederen of aan personen.

10.4     Indien Tuinontwerp Studio Brabant aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid daarvan beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.5     De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.6     Tuinontwerp Studio Brabant is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.7     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Tuinontwerp Studio Brabant is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.8     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tuinontwerp Studio Brabant.

10.9.    Beperking aansprakelijkheid

Voor zover Tuinontwerp Studio Brabant verplicht zou zijn tot vergoeding van enige schade op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft, verminderd met de door Tuinontwerp Studio Brabant gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

10.10 Verval aansprakelijkheid

Opdrachtgever vrijwaart Tuinontwerp Studio Brabant van aansprakelijkheid voor en de gevolgen van aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door Tuinontwerp Studio Brabant aan opdrachtgever geleverde diensten. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 3 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

Artikel 11: Auteursrechten

11.1     Alle intellectuele eigendommen van de door Tuinontwerp Studio Brabant ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij Tuinontwerp Studio Brabant berusten.

11.2     Tuinontwerp Studio Brabant mag het door haar opgestelde ontwerp en beplantingsplan gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit met inachtneming van de privacy van de opdrachtgever.

11.3     De opdrachtgever heeft pas het recht tot uitvoering van het door Tuinontwerp Studio Brabant vervaardigde ontwerp en/of beplantingsplan nadat hij de daarvoor overeengekomen vergoeding heeft voldaan.

11.4     De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Tuinontwerp Studio Brabant van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan. Tuinontwerp Studio Brabant is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van relevante rechten met betrekking tot de opdracht/opdrachtgever.

11.5     Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Tuinontwerp Studio Brabant gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Tuinontwerp Studio Brabant openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 12: Voortijdig beëindigen van de opdracht

12.1     Beëindiging door opdrachtnemer

Wanneer enige verplichtingen niet, geheel niet of niet tijdig nagekomen worden door de opdrachtgever, bij faillissement of opschorting van betaling en bij liquidatie van de opdrachtgever, is de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft Tuinontwerp Studio Brabant het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

12.2     Beëindiging door opdrachtgever

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient de opdrachtgever alle in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Tuinontwerp Studio Brabant op vergoeding wegens winstderving en uit annulering voortvloeiende kosten en /of schade.

12.3     Overmacht

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer ontslaat deze van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. De opdrachtnemer zal ziekte of arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

 

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1     Op de met Tuinontwerp Studio Brabant gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.2     In geval dat één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar blijken te zijn zal de opdrachtgever geen aanspraak op nietigheid en/of vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst hebben.

13.3     Alle geschillen die tussen opdrachtgever en Tuinontwerp Studio Brabant ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter, indien beide partijen daartoe besluiten. Hieronder vallen ook de geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd